All About Phones maakt gebruik van Cookies om de website goed te laten functioneren. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten

Wedstrijdreglementen

Door ,

WEDSTRIJDREGLEMENT voor weggeefactie op 15/05/2012 en 16/05/2012

Onderhavig wedstrijdreglement is van toepassing op alle wedstrijden voorzien op websites en webpagina’s van All About Phones, en bevat de voorwaarden en de regels die worden toegepast tussen u als deelnemer aan de All About Phones- wedstrijden en het bedrijf All About Network, Veembroederhof 65, 1019 HD Amsterdam.

Deelname aan de All About Phones- wedstrijden impliceert dat u dit wedstrijdreglement leest en aanvaardt.

--- Definities---

In het wedstrijdreglement worden volgende definities gebruikt:

Speler: Alle deelnemers aan de wedstrijden georganiseerd door All About Phones.

Wedstrijdsite: De website waarop de All About Phones- wedstrijd aan het publiek wordt aangeboden.

--- Algemeen---

De All About Phones- wedstrijden zijn online wedstrijden die georganiseerd worden door All About Network.

De All About Phones- wedstrijden lopen op een website bereikbaar via www.allaboutphones.nl of een ander door All About Phones gecommuniceerd webadres. Op deze Wedstrijdsite zijn de begin-en einddata van de All About Phones-wedstrijden te raadplegen, alsmede de deelnemingsregels en de prijs/de prijzen die met de All About Phones-wedstrijden kan/kunnen worden gewonnen. All About Phones kan op elk moment de All About Phones-wedstrijden uitbreiden, onderbreken of stopzetten.

De All About Phones- wedstrijden worden gratis aangeboden en er is geen aankoopverplichting om deel te nemen aan de All About Phones- wedstrijden. Elke garantie aan of aansprakelijkheid tegenover de Speler is uitgesloten in de mate toegestaan door de wet. Dit houdt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in:

All About Phones is niet aansprakelijk ingeval door technische onderbrekingen de All About Phones- wedstrijden onderbroken worden gedurende een bepaalde tijd.

Geen enkele garantie wordt gegeven m.b.t. de staat, geschiktheid, beschikbaarheid, correctheid, betrouwbaarheid of de inhoud van de webpagina’s van de de All About Phones- wedstrijden, de eigen uitrusting van de Speler, het internet, publieke lijnen of netwerken van operatoren.
All About Phones is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om aan de All About Phones- wedstrijden deel te nemen. Ook is All About Phones niet verantwoordelijk voor vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails of sms’en.

All About Phones aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verlies, vertraging of de beschadiging van gegevens gedurende de transmissie of daarna. All About Phones is niet aansprakelijk voor de niet-beschikbaarheid van de All About Phones- wedstrijden wegens transmissieproblemen.

Geschillen aangaande de All About Phones- wedstrijden zullen beslecht worden door All About Phones. De beslissingen van All About Phones zullen finaal en bindend zijn en geen enkele Speler zal recht hebben op een herziening of beroep. Correspondentie over de uitslag wordt niet beantwoord.

Indien enige bepaling van dit wedstrijdreglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van het wedstrijdreglement.

--- Deelname en registratie---

Door deel te nemen aanvaardt men de voorwaarden en de regels die in dit wedstrijdreglement zijn opgenomen alsook de bepalingen op de Wedstrijdsite en de beslissingen van All About Phones, die definitief zijn en in alle opzichten verbindend.

Enkel de Speler die toegang heeft tot het internet en die in het bezit is van een geldig e-mailadres kan deelnemen aan de All About Phones- Wedstrijden. Per e-mail adres kan slechts één maal worden deelgenomen.

Om deel te nemen aan de All About Phones- wedstrijden moet men:
meerderjarig zijn, inwoner zijn van België, Luxemburg of van Nederland.

Bij een eventule winste wordt de Speler gevraagd om onder andere volgende gegevens op te geven: voornaam, familienaam, zijn volledig adres (straat, huisnummer, bus, postcode, woonplaats), gsm-nummer en een uniek e-mailadres. Indien deze gegevens niet correct worden opgegeven, zal de deelname van de Speler ongeldig verklaard worden en komt de Speler niet in aanmerking voor een prijs. Deelnames die onvolledig zijn ingevuld of onleesbaar zijn, zijn ongeldig.

Aan de All About Phones- wedstrijden kan iedereen deelnemen behalve het personeel van All About Phones, en de leden van hun gezin, alsook de personeelsleden van de partners die hebben meegewerkt aan het stand komen van de wedstrijd, en iedereen die bij de toekenning van de prijzen is betrokken.

Personen jonger dan 16 jaar dienen, indien zij wensen deel te nemen aan de wedstrijd, toestemming te hebben van de ouder(s).

---Privacy Policy---

De gegevens die de Speler bij zijn registratie meedeelt zullen verzameld worden in een gegevensbank en zullen verwerkt worden om de All About Phones- wedstrijden te beheren en de winnaars van de All About Phones- wedstrijden te bepalen. Deze gegevens worden geregistreerd in de bestanden van All About Phones en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt, tenzij de Speler bij inschrijving hiervoor toestemming verleent.

De Speler verleent All About Phones de toestemming om, indien hij/zij tot de winnaars behoort, zijn/haar voornaam, naam, alsook zijn/haar inzendingen en overige prestaties die werden geleverd naar aanleiding van de wedstrijd op de Wedstrijdsite te publiceren of op andere wijze bekend te maken voor promotiedoeleinden.

Als tegenprestatie voor zijn/haar deelname aan de All About Phones wedstrijden en de mogelijkheid om een prijs te winnen, draagt de Speler aan All About Phones de volgende rechten en belangen over: alle auteursrechten, naburige rechten, eigendomsrechten en andere belangen met betrekking tot de foto’s die van de Speler worden genomen in het kader van de All About Phones wedstrijden, de inzendingen en prestaties van de Speler in het kader van de All About Phones wedstrijden, inclusief maar niet beperkt tot de slogan die de Speler in het kader van de All About Phones wedstrijden bedenkt. Deze overdracht geldt voor de ganse wereld en voor de totale duur van de bescherming die deze rechten meebrengen. Op dezelfde manier draagt de Speler aan All About Phones alle hernieuwingen en uitbreidingen over van deze rechten, eigendomstitels en belangen die worden beschermd onder het recht dat op dit ogenblik of op eender welk toekomstig ogenblik van kracht is in België of in eender welk ander land.

Het voorgaande houdt ook – zonder beperking – in dat All About Phones het recht verkrijgt om de foto’s, de inzendingen en prestaties van de Speler in het kader van de All About Phones wedstrijden, inclusief maar niet beperkt tot de bedachte slogan, te gebruiken voor commerciële en niet-commerciële doeleinden. De overdracht van de genoemde rechten en belangen aan All About Phones zal gelden in de grootst mogelijke mate toegestaan onder het toepasselijke recht en zal, zonder beperking, het recht omvatten voor All About Phones (maar niet de verplichting) om de door de Speler bedachte slogan, alsook zijn/haar andere inzendingen of prestaties geleverd in het kader van de wedstrijd, te reproduceren of te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te veranderen, en bekend te maken en te verdelen onder het publiek, alsook om de foto’s van Speler te reproduceren, te kopiëren, en te publiceren, en dit in zijn geheel of slechts gedeeltelijk, en afzonderlijk of in combinatie met andere elementen, en bovendien ongeacht de gebruikte manier of vorm van exploitatie voor zover de gebruikte vormen en technieken bekend zijn op het ogenblik waarop de Speler zijn/haar foto laat nemen, of zijn/haar inzendingen of prestaties, inclusief de bedachte slogan, bij All About Phones.De Speler garandeert dat hij de toestemming heeft van derden voor de publicatie van de foto (‘s) en neemt hiervoor de verantwoordelijkheid op zich. Hij vrijwaart All About Phones tevens nadrukkelijk bij elke overtreding van portret- of andere rechten.

Krachtens de wetten tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt de Speler een recht van toegang of verbetering verleend met betrekking tot de informatie die op hem betrekking heeft.

All About Phones behoudt zich het recht voor om per e-mail, sms of GSM-oproep contact op te nemen met de Speler die ons zijn/haar gegevens heeft bezorgd. De mededelingen zullen uitsluitend de All About Phones- wedstrijden betreffen.

--- Spelverlopen---

Voor een geldige deelname aan de All About Phones- wedstrijden dient de Speler de regels te respecteren zoals omschreven bij iedere All About Phones-wedstrijd alsook in dit wedstrijdreglement.

Tegen de eindoordelen is geen beroep mogelijk. All About Phones behoudt zich het exclusieve recht voor om een Speler die het wedstrijdreglement niet naleeft te diskwalificeren.

In geval van een wedstrijd met een schiftingsvraag, is de winnaar diegene die de vraag correct beantwoordt of diegene die het correcte antwoord het dichtst benadert.

In geval van een wedstrijd met een creatieve vraag, zal het meest creatieve antwoord worden verkozen door een jury die werd aangeduid voor deze wedstrijd.

In geval van ex-aequo beslist het eerste goed ontvangen en correcte antwoord wie wint. De door All About Phones en de partner(s) die heeft/hebben deelgenomen aan de uitwerking van deze wedstrijd geregistreerde datum en uur, gelden als bewijs.In geval van betwisting of bij een geschil legt de Speler of zijn/haar vertegenwoordiger(s) zich neer bij de beslissing van All About Phones.

--- Prijzen en winnaars ---

De gewonnen prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Ze worden in geen geval geruild of vervangen. All About Phones houdt zich het recht voor om de prijzen bij overmacht te vervangen door andere prijzen met éénzelfde intrinsieke waarde.

De winnaars worden per e-mail, sms of gsm-oproep verwittigd, indien zij hiervoor hun toestemming hebben gegeven.

Indien een/de winnaar jonger is dan 16 jaar zal nagegaan worden of hij/zij toestemming had van de ouder(s) om deel te nemen, vooraleer zijn/haar prijs wordt toegekend.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE LAUNCH WEDSTRIJD


De ‘Launch’ wedstrijd is een ‘open’ wedstrijd: iedereen die voldoet aan de deelname- en registratievereisten (zie supra) mag hieraan deelnemen.

Deelnemen kan alleen via de partnerwebsite die bereikbaar is via www.allaboutphones.nl.

De wedstrijdperiode voor deelname loopt van 15 mei 2012 tot en met 16 mei 2012.

--- De prijzen ---

Met de ‘launch’ wedstrijd zijn volgende prijzen te winnen:

1 Sony xperia S wit, 1 HTC One X wit, Samsung Galaxy S3 wit, 1 Nokia Lumia 800 icm Monster headset, 1 LG optimus 3D Speed, 1 BlackBerry Torch 9860.

Artikel delen via:
Facebook Twitter Google+ WhatsApp