Groen blijft prioriteit voor telecomsector

Met de huidige kredietcrisis en de voortdurende discussie over “global warming” hebben de telecomexploitanten het licht gezien. Het uitzetten van een ‘groene strategie’ kan ze niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar ze kunnen er ook de harten van de consumenten mee winnen. Dat zij hiervoor op dit moment investeringen dienen te doen, lijkt op dit moment nog het grootste struikelblok.

Het adviesbureau Ovum, gespecialiseerd in de commerciële impact van techniek en veranderingen in de telefoonmarkt, sofware en IT-services, heeft een rapport gepubliceerd over het feit dat milieuvriendelijkheid hoog op de agenda zou staan bij verschillende telefoonmaatschappijen en -fabrikanten. Deze zijn bezig met het ontwikkelen van plannen om milieuvriendelijker te gaan werken en produceren. Een aantal heeft zelfs al concrete plannen op de plank liggen, alleen de uitvoering daarvan lijkt niet zo voorspoedig te lopen als gewenst. Veel van deze reeds ontwikkelde plannen staan in het rapport, dat geschreven is door Sandy Banks van Ovum. Dat een dusdanig grote bedrijfstak als de telecomsector besluit om milieuvriendelijker te worden is een grote steun voor de ‘groenlobby’ over de hele wereld. Ondanks het feit dat de impact van deze sector klein lijkt te zijn, zullen wij in dit redactionele commentaar aantonen dat de invloed van deze bedrijfstak aanzienlijk is op globale schaal.
Voordat we daar aan gaan beginnen, gaan we eerst een blik werpen op het verleden.

Hoe de milieuvriendelijkheid van telefoonbedrijven er in 2006 uitzag

Greenpeace publiceert sinds augustus 2006 elke drie maanden een ‘Guide to Greener Electronics’s.

In dit rapport krijgen de achttien grootste elektronicabedrijven ter wereld een cijfer voor hun mate van milieubewustheid. De twee hoofdcriteria die Greenpeace tot voor kort hiervoor gebruikte staan hieronder verder uitgewerkt:

  • De inzet die bedrijven tonen om hun eigen producten te recyclen, zodat gevaarlijke substanties niet vrij in de natuur komen
  • De inzet die bedrijven tonen om de afvalproducten die overblijven na productie van het eindproduct op te slaan en op een natuurvriendelijke manier af te breken, wederom om te voorkomen dat gevaarlijke substanties vrij in de natuur komen.

In het rapport dat Greenpeace in augustus 2006 openbaar maakte, werden de meeste fabrikanten met een onvoldoende beoordeeld; de exacte cijfers:

GreenPeaceTabel1

 

Dit is een zeer slecht resultaat voor de telecommarkt, terwijl overall gezien de resultaten van de elektronicafabrikanten sowieso al niet echt om over naar huis te schrijven waren.

Greenpeace 

Bron: Greenpeace

Milieuvriendelijkheid

De verbeterde situatie in milieuvriendelijkheid van de telefoonmaatschappijen in 2008

Omdat Greenpeace na verloop van tijd van mening is veranderd over wat ‘duurzaam ondernemen’ en ‘groen ondernemen’ zou moeten inhouden in de hedendaagse samenleving, hebben zij in de loop van de onderzoeken een derde hoofdcriterium opgenomen, te weten:

  • De inzet die elektronicabedrijven tonen om de impact op het klimaat van hun bezigheden en producties te verlagen.

Het laatste rapport van Greenpeace, dat dateert van 24 november 2008, laat een beter beeld zien over de belangrijkste bedrijven die aanwezig zijn in de telecomsector:

GreenPeaceTabel2

 

  • Van Panasonic zijn tegenwoordig geen nieuwe gsm-toestellen meer op de markt, maar voor de volledigheid is het bedrijf wel opgenomen in de bovenstaande tabel.

Grote afwezige in het onderzoek van Greenpeace is heden ten dagen HTC, dit zal hoogstwaarschijnlijk zijn omdat Greenpeace kijkt naar grote elektronicafabrikanten. HTC mag weliswaar een grote speler op de telefoonmarkt zijn, op de elektronicamarkt komt zij niet voor in de top 18.

Bron: Greenpeace

Waarom vriendelijk worden?

Waarom telefoonmaatschappijen nog milieuvriendelijker willen worden

Volgens Sally Banks, de auteur van het Ovum-rapport, speelt er, naast de morele gedachte om iets goeds te doen voor het milieu, bij de bedrijven in de telecomsector duidelijk een commerciële gedachte mee. De verkoop van mobiele telefoons lijkt af te vlakken, zoals jaarcijfers van Nokia, Sony Ericsson en andere bedrijven aantonen, en dit noopt de gsm-branche tot het aanboren van andere bronnen van inkomsten.

Daarnaast is het verbeteren van de merknaam in de markt van groot belang, om investeerders en klanten aan het bedrijf te binden. Dit heeft op dit moment weliswaar nog niet zo’n grote invloed, naarmate de discussie over ‘global warming’ hoger op de agenda komt te staan zal het bedrijf dat het groenst produceert minder moeite hebben om geldschieters en consumenten aan zich te binden. Verder zien we nu al dat de drie grote providers (T-Mobile, Vodafone en KPN) hun naam geregeld aan goede doelen verbinden. Het is slechts een kwestie van tijd tot dit soort acties door de grote drie alleen nog maar gekoppeld gaan worden aan die fabrikanten die het predicaat ‘groen’ met verve kunnen dragen.

Naast het versterken van de merknaam kan ook het effect van de mondige consument niet uitgesloten worden. Zelfs nu al zijn consumenten steeds kritischer aan het kijken welke giftige stoffen vrijkomen bij de productie van de artikelen die ze kopen en naar de milieuvriendelijkheid van de producten.

Een producent die bekendstaat om zijn milieuvriendelijkheid verkoopt meer aan de hedendaagse kritische consument dan een bedrijf dat helemaal niks doet om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en geen eigen recycleprogramma heeft opgezet.

De milieuvriendelijke bedrijfsvoering zorgt er dus voor dat de merknaam van het bedrijf door consumenten geassocieerd wordt met een groene visie en milieuvriendelijke producten, althans dat zou in de toekomst de realiteit moeten worden. Helaas is op dit moment de consument nog niet zover dat deze producten die slecht zijn voor het milieu in de schappen laat liggen en daarvoor in de plaats een artikel kiest dat wel groen geproduceerd is.

Gelukkig is er naast de perceptie van de consument een andere reden om een groene strategie op te zetten. Op de langere termijn zal het energiezuiniger maken van de productieprocessen veel geldbesparing tot gevolg hebben, waarbij het gebruik van gerecyclede grondstoffen niet alleen goed voor het milieu is maar ook nog eens stukken goedkoper kan worden. De groene strategie is dus niet alleen goed voor het milieu maar zorgt er ook voor dat de uitgaven van de telefoonmaatschappijen omlaag gaan.

Een groene strategie kan voor de bedrijven ook een goede manier zijn om meer samenwerkingsverbanden met andere bedrijfstakken aan te gaan. Samenwerken is erg belangrijk voor telecomexploitanten omdat ze nieuwe bronnen van inkomsten moeten gaan zoeken. Grote mogelijkheden om in de toekomst inkomsten te generen liggen bij het helpen van en samenwerken met andere bedrijven om ervoor te zorgen dat deze milieuvriendelijker kunnen worden. De telecomfabrikanten kunnen bijvoorbeeld helpen met het verkleinen van de ecologische voetafdruk van een bedrijf. Daarnaast kunnen zij helpen om, via schaalvergroting en het delen van services, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Bron: Greenpeace

Groene initiatieven

Voorbeelden van de groene initiatieven van telefoonmaatschappijen

De laatste tijd komen er steeds milieuvriendelijkere mobiele toestellen uit die het milieu bijna niet vervuilen. Vaak zijn deze toestellen gemaakt van gerecycled materiaal en worden ze vanuit de gsm-fabrikanten behoorlijk door marketinguitingen omgeven. Een voorbeeld hiervan is de ‘Evolve’ 3110 van Nokia waarbij de helft van het gebruikte plastic is gemaakt van gerecyclede plasticflessen.

De eerste echt milieuneutrale mobiele telefoon is de ‘Renew’ van Motorola. Bij dit telefoontje wordt de gehele uitstoot van CO2 tijdens de productie, distributie en het gebruik door de klant gecompenseerd door het bedrijf, onder andere door te investeren in projecten als herbebossing en vernieuwbare energiebronnen. Tevens is al het gebruikte plastic in dit mobieltje gemaakt van gerecyclede plastic waterflessen.

Om de ‘groene strategie door te voeren in hun bedrijf moeten telefoonmaatschappijen natuurlijk ook andere ideeën verzinnen dan het ontwikkelen van milieuvriendelijke toestellen. Om bedrijven te ondersteunen bij het milieuvriendelijk worden heeft IBM een website opgezet waar bedrijven ideeën over verantwoorde groene initiatieven kunnen uitwisselen. Onder andere doen Sony en Nokia mee aan deze uitwisseling van groene initiatieven via de website Eco-Patent Commons. De ideeën worden als patenten gratis beschikbaar gesteld voor andere bedrijven, als voorbeeld kan men het patent van Nokia daar vinden, waarin wordt uitgelegd hoe een oude telefoon gerecycled kan worden door er een nieuw apparaat van te maken, bijvoorbeeld een klok of een rekenmachine.

Meer van de plannen van telefoonmaatschappijen om een groene strategie in te voeren zijn te lezen in het Ovum-rapport waar we al eerder aan refereerden. Veel telefoonmaatschappijen zijn van plan om een deel van de plannen nog in 2009 in te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het recyclen van grondstoffen van telefoons, netwerken en bedrijfsruimte, het verlengen van de stand-by tijd van de batterij van nieuwe toestellen en het efficiënter gebruiken van energie bij de productieprocessen met als doel het totale energiegebruikt te reduceren. Door deze aanpassingen kan er veel bespaard worden op het gebruik van elektriciteit en al het nutteloze afval dat best nog een keer gebruikt kan worden.

Een plan om de uitstoot van giftige stoffen te verlagen kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door schonere koelsystemen te gebruiken, die werken met schone lucht van buiten waarbij de vrijgekomen warme lucht gebruikt kan worden voor de verwarming van andere bedrijfstakken, zoals kassen in de kasbouw.

Om al deze goede initiatieven te ondersteunen wordt er sinds dit jaar bij de jaarlijkse GSMA Global Mobile Awards een Green Mobile Award uitgereikt voor het beste groene initiatief van dat jaar.

Bron: Greenpeace

Uitvoering van groene initiatieven

Uitvoering van groene initiatieven

Het doorvoeren van milieuvriendelijke initiatieven is maar een bepaald gedeelte van “het invoeren van de groenstrategie” bij bedrijven. Om te zorgen dat de strategie werkt moeten de medewerkers achter de plannen staan en meewerken en de strategie zal meetbaar moeten zijn, bijvoorbeeld in de rapporten van Greenpeace. Het belangrijkste is echter dat het bedrijf bij marketing steeds aangeeft hoe milieubewust ze aan het werk zijn.

Ovum verwacht dat telecommaatschappijen de groene strategie door de voordelen ervan sneller in hun bedrijf zullen invoeren, mede doordat het een maatschappelijk vereiste wordt en omdat de wetgeving omtrent milieu strenger gaat worden.

Conclusie

In augustus 2006 hadden bijna alle telecombedrijven een onvoldoende bij de ‘Guide to Greener Electronics’ van Greenpeace. Alleen Nokia had in 2006 al een voldoende gescoord op de twee gebruikte hoofdcriteria om de milieuvriendelijkheid te meten. De telecommaatschappijen waren dus geheel niet milieuvriendelijk aan het produceren met allerlei negatieve gevolgen voor het milieu. In 2008 hadden al veel meer maatschappijen een voldoende gescoord, alleen Motorola, Panasonic en Apple zijn nog niet in het positieve rijtje terug te vinden. Hieraan kun je zien dat de meeste bedrijven reageren op rapporten van organisaties zoals Greenpeace, als bedrijven worden aangemerkt als heel erg milieuvervuilend gaan ze dat ook proberen te veranderen. Er zijn sindsdien goede ideeën van bedrijven gekomen, zoals de website van IMD om een groene strategie in de telefoonindustrie te ondersteunen en de Green Mobile Award. Behalve deze ontwikkelingen proberen de telecomfabrikanten met allerlei groene initiatieven de bedrijven milieuvriendelijker te maken.

De grote vraag is op dit moment wat de invloed van de kredietcrisis op de ontwikkelingen bij de bedrijven in de telecomsector zal zijn. Geloven zij in een soort van ‘Green Deal’ waarbij investeringen in groen hun marktaandeel kan vergroten en dus hun omzet en winst op kunnen stuwen? Of trekken zij zich terug tot hun oude posities, waar gemakkelijker winst te halen is op korte termijn. De grote vraag is ook of de consument bereid gaat zijn om bedrijven die te boek staan als ‘niet groen’ links te laten liggen. Dit zal met name afhangen van de bewustwording van de consument, hij zal moeten gaan inzien dat op de langere termijn vervuiling van de natuur invloed zal hebben op zijn leefomgeving.

Bron: Greenpeace

Telekoopwijzer uitgelicht

Telekoopwijzer: de beste smartphones van deze zomer lees verder

WANT is op zoek naar een nieuwe redactiestagiaire! lees verder

Telekoopwijzer september staat klaar lees verder

telekoopwijzer

Telekoopwijzer juli staat klaar lees verder

telekoopwijzer

Telekoopwijzer juni staat klaar lees verder

Telekoopwijzer mei staat klaar lees verder

Volg ons via

Nieuwsbrief

Want.nl is een samenwerking tussen Wayne Parker Kent en Qontent Matters